POLITYKA PRYWATNOSCI


serwisu www.wypozyczalnia-klika.pl


1.Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Spółdzielnia Socjalna ”Klika” z siedzibą w Krakowie ul.Podchorążych 3,30-084. KRS 0000450975 NIP 6783146963 REGON 122784292

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.


KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW ORAZ USŁUGOBIORCÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KLIKA.


PODSTAWA PRAWNA:

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie ogólne).


PODSTAWA FAKTYCZNA:

Poinformowanie osób fizycznych: klientów oraz usługobiorców Spółdzielni Socjalnej KLIKA o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, jak również zapewnienie najlepszej wiedzy (spełnienie obowiązków informacyjnych) osoby fizycznej względem Administratora.


ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego jest Spółdzielnia Socjalna „KLIKA” z siedzibą w Krakowie.


Kontakt z administratorem:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceramika@centrumklika.pl;

 • pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Spółdzielnia Socjalna „KLIKA” ul. Podchorążych 3 , 30-084  Kraków.


PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach niezbędne dla wykonania usługi lub zawarcia umowy. Niepodanie danych obowiązkowych uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy albo realizację usługi. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych w klauzuli informacyjnej. Ponadto podstawą prawną jest:


 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego);

 • przepisy prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym w związku z realizacją obowiązków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak na przykład: wystawianie dokumentów finansowych, prowadzenie ewidencji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego);

 • prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego), a w szczególności:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia na terenie należącym lub zarządzanym przez Spółdzielnię;

  2. ewidencja sprzętu Spółdzielni poprzez prowadzenie rejestru umów.ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy Administratora;

 • podmioty zaangażowani w realizację umów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług oraz umów o powierzenie przetwarzania danych – w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej umowy;

 • uprawnione organy państwa – na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:

Decyzje w Państwa sprawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, jednocześnie możecie być Państwo profilowani.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W DOWOLNYM MOMENCIE:

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy lub naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa albo w każdym innym przypadku budzącym Państwa wątpliwości.